E gurer Hannel ...

Eerscht elf Johr ess de Alfred alt
unn doch e Feecher fa die Welt.
Er bääzt die Leit die Deer eraus,
wann er als Klingelmännche speelt.

Aach flubbsche durer schun ganz schee,
er gieht dann immer uff die Wiss
glei hinnerm Schopp. Dert steckt er sich
e Zigarettche in die Schniss.

Dorch Zufall ess de Nochber dann
em Alfred uff die Schlich doch kumm.
Er ess em alsfort hinnerher
bes hinne um de Schopp erum.

Er seet, wie speerer er ne trifft:
"Unn, mei Kneecht, do hinnerm Schopp
die Zigarett, hot se geschmeckt?"
De Alfred kriet e rorer Kopp.

Sei Vadder hatt`s em oogetermt,
er kreecht die Hose strammgezoo,
wann jemols mer`n vewische deet.
Unn so red`t er de Nochber oo:

"Ich schloon Eich jetz e Hannel vor:
Ehr hunn vun nix ebbes gesieh,
unn ich gewwe mei Ehrewort, 
dass ich do klingel niemols mie."

Norbert Schneider

Bergstraße 43
55592 Rehborn
Deutschland

Fax:  +49 6753 962830
Tel.:  +49 6753 3358
E-Mail:  info@mundart-schneider.de

www.mundart-schneider.de

"... Norbert Schneiders Mundartarbeiten
kommen aus dem Herzen und
packen Leser wie Zuhörer ..."
Richard Walter